Ryan Wang
0
All posts from Ryan Wang
Ryan Wang in Ryan Wang,

NZD/JPY日图走出对称三角形

NZD/JPY日图走出对称三角形,这个形态一般作为延续形态。但还是根据突破方向来确定