Pimdao Wiriya
1
All posts from Pimdao Wiriya
Pimdao Wiriya in Pimdao Wiriya,

หุ้นที่ติดTop 5 ของกองทุนเกษียณอายุของเมริกา (401K)

กองทุน 401K เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเงินออมทรัพย์ตอนเกษียณอายุ ซึ่งคล้ายๆกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของไทย มาดูกันว่ากองทุนซึ่งเป็นที่นิยมเหล่านี้ถือหุ้นตัวใดไว้ในมือ


รายชื่อกองทุนซึ่งเป็นที่นิยม

ภาพและข้อมูลจาก CNBC 

รายชื่อหุ้น TOP 5 ของกองทุน 401K 

 ภาพและข้อมูลจาก CNBC 

เห็นว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจก็เลยนำมาฝากเพื่อนๆนักลงทุน มีใครถือหุ้นใน 5 ตัวนี้บ้างคะ