Ryan Wang
0
All posts from Ryan Wang
Ryan Wang in Ryan Wang,

最好现在平仓

明天将有西班牙国债的拍卖,为避免风险最好平掉所有德国股票的头寸