< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
Mayun in Mayun - 交易者个人网站,

《中国2016年已发行企业债一览表》--1月26日

路透上海1月26日 - 以下为中国2016年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *广州地铁集团 26 永续 1/25簿记建档 4.28% 上限4.31% AAA 1.38 追加??亿元 每3年重置一次票面利率 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *大理海东