Chelovek_v_chernom
1
All posts from Chelovek_v_chernom
  Chelovek_v_chernom in Chelovek_v_chernom,

Сбербанк. Идем по по линиям как по плану