haijun jiang
0
All posts from haijun jiang
haijun jiang in haijun jiang,

黄金操作建议

今日建议:激进的1236-37附近短多,稳建的在1234-32附近做多,各止损4美金(1230),看8-20美金!1253-54短空,1264-66做空,止损各4.5美金,看8-20美金!