haijun jiang
0
All posts from haijun jiang
haijun jiang in haijun jiang,

黄金操作建议

今日建议:(1)1335-38做空,止损5美金,看8-15美金!1326-23短多,止损5美金,看8-15美金!(2)1316-13做多,止损5美金,看8-20美金!1353和1366分别做空,各止损4美金,看8-15美金!