haijun jiang
0
All posts from haijun jiang
haijun jiang in haijun jiang,

黄金操作建议

今日建议:(1)1311-13做空,1294附近做多,各止损4.5美金,看8-15美金!(2)1336和1345附近空,1278附近多,止损各4美金,看8-15美金!(注意:下破1303.5和上破1320顺势做单,看8-10美金,注意止损!)