huayi chen
1
All posts from huayi chen
huayi chen in huayi chen,

黄金操作建议

  目前黄金在低位横盘,寻找方向。还是低多为主,如果到1318附近可以进多单,目标先看1328附近。如果有效突破1331,上看1336-1345附近。