< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
Mayun in Mayun - 交易者个人网站,

欧洲政经:希腊主要反对党尝试筹组政府失败,交回组阁权

路透雅典8月24日 - 希腊总理齐普拉斯及内阁上周辞职后,主要反对党新民主党未能在三天期限内完成组阁,新民主党党魁梅伊马拉基斯(Vangelis Meimarakis)周一将组阁权交还希腊总统。