Soju Mochi
0
All posts from Soju Mochi
Soju Mochi in Soju Mochi,

ร้านกาแฟเจ้าดังต้องจ่ายค่าปรับเสียแล้ว

ร้าน Starbucks ต้องจ่ายเงินให้กับบริษัท Mondelez International Inc. (MDLZ) เป็นจำนวน 2.79 พันล้านเพื่อยุติข้อขัดแย้งเรื่องกาแฟที่ใส่ถุง  ซึ่ง Starbucks ได้เปิดเผยว่ามีเงินสดและกำลังการกู้ยืมที่เพียงพอที่จะจ่ายเงินจำนวนนี้ และจะบันทึกรายการนี้เป็น operating expenses สำหรับปี 2013

ข้อขัดแย้งนี้ได้เริ่มตั้งแต่ปี 2010 เมื่อ Starbucks พยายามที่จะยกเลิกสัญญากับบริษัท Mondelez (ซึ่งขณะนั้นคือ Kraft Foods Inc.) ด้วยเงินจำนวน 750 ล้าน ซึ่งขณะนั้น Kraft ได้ทำการส่งสินค้าของ Starbucks ให้กับร้านค้าอาหารต่างๆ บริษัท Kraft ไม่ยอมรับข้อเสนอของ Starbucks ส่วนบริษัท Mondelez ได้ประกาศว่าจะใช้เงินที่ได้มานี้ในการซื้อหุ้นของตัวเองกลับมา

หุ้นของบริษัท Starbucks ได้ตกลง 1.6 เปอร์เซ็นต์