Nadear Jupjup
0
All posts from Nadear Jupjup
Nadear Jupjup in Nadear Jupjup,

HP ยืนยันว่าจะปลดพนักงานเพิ่ม

Hewlett-Packard Co. (HPQ) ยืนยันว่าจะปลดพนักเพิ่มขึ้นอีก 5000 ตำแหน่ง ซึ่งจะดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างที่ร่างตั้งแต่ พฤษภาคม 2012

ในตอนแรก HP ประกาศว่าจะลดตำแหน่งงาน 27,000 ตำแหน่งภายในเดือน ตุลาคม 2014 และหลังจากนั้นเพิ่มตัวเลขเป็น 29,000 แต่ว่าHP แนะนำในที่ประชุมว่าการปลดพนักงานนี้ น่าจะเป็นตัวเลขประมาณ 33,000 - 34,000 ตำแหน่ง จากพนักงานที่มีทั้งหมดประมาณ 330,000 คน

การตัดค่าใช้จ่ายโดยการปลดพนักงานนี้จะทำให้ HP ตัดค่าใช้จ่ายได้สูงขึ้นถึง 4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ต้องรอดูว่าการปลดพนักงานนี้จะช่วยใน แผนการเงินของ HP ดีขึ้นได้จริงๆ