huayi chen
0
All posts from huayi chen
huayi chen in huayi chen,

黄金操作建议

早盘操作建议:在1313-1312附近做多,止损4美元元,目标1320,下破1310反弹做空,止损5美元。目标1305-1297 ,1305附近短多,目标1311 。