Gen Gent
0
All posts from Gen Gent
Gen Gent in Gen Gent,

USD/CHF ๒๖กรกฏาคม๒๕๕๕

 

ทำผิดกฎอีกแล้ว

- ถือข้ามวัน

- รีบเข้าก่อนราคาทะลุ

- ไม่เฝ้าหน้าจอเวลา เปิดออเดอร์ (ถ้าเฝ้าคงปลด t/p ออก ลุยไปแล้ว คงได้มากกว่านี้

ดีนะที่ผลออกมาดี ไม่งั้นโทษอะไรไม่ได้เลย

ทำ new high ของวัน แลัววกกลับลงมาซะงั้น