huayi chen
0
All posts from huayi chen
huayi chen in huayi chen,

黄金操作建议

日内看,黄金向上有效突破的概率不大。还是等周二消息的可能性较大。如果短线向上突破的话,回落的可能性比较大。黄金压力1329、1339美元,支撑1310、1300美元,建议区间交易。

      黄金/美元:在1326作空,止损1336,目标1316、1306。

                         在1310作多,止损1298,目标1320、1329。