Pimdao Wiriya
1
All posts from Pimdao Wiriya
Pimdao Wiriya in Pimdao Wiriya,

GE ซื้อกิจการหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพของ Thermo Fisher Scientific

  ภาพจาก rttnews

General Electric (GE) กล่าวว่า ทางบริษัทเข้าซื้อกิจการการปรับพันธุกรรมและลูกปัดแม่เหล็กจาก Thermo Fisher Scientific ด้วยจำนวนเงินประมาณ 1.06 พันล้านดอลลาร์ โดยหน่วยงานนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ GE Healthcare และช่วยในการเสนอยาใหม่ วัคซีน และการวินิจฉัยโรค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขยายไปสู่ธุรกิจวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ซึ่งในปีที่แล้ว ทำรายได้ประมาณ 250 ล้านดอลลาร์

GE จะเน้นด้านการดูแลสุขภาพด้วยธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีสูงโดยมีที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตและมีกำไรที่น่าดึงดูด ธุรกิจการเพาะเลี้ยงเซลล์ ที่ GE เข้าซื้อ เรียกว่า HyClone ถูกนำมาใช้ ในการผลิตวัคซีนและยารักษาโรค รวมทั้งโรคมะเร็งและโรคไขข้อ ซึ่งช่วยสนับสนุน GE Healthcare ซึ่งมีธุรกิจชีววิทยาทางด้านเซลล์ทำงานที่เกี่ยวข้องทางด้านนี้อยู่แล้ว 

ทางบริษัทคาดหวังว่าจะปิดข้อเสนอได้ในช่วงต้นปีนี้

ข้อมูลจาก NY Times