Nadear Jupjup
3
All posts from Nadear Jupjup
Nadear Jupjup in Nadear Jupjup,

สเปนประมูลพันธบัตรได้สูงกว่าเป้าในการประมูลวันแรกของปีนี้

รัฐบาลสเปนสามารถประมูลพันธบัตรได้สูงกว่าเป้าหมายในการประมูลวันแรกของปีนี้ โดยสเปนตั้งเป้าที่จะออกพันธบัตรเพิ่มขึ้นอีก 24% ในปี 2556

สเปนสามารถประมูลพันธบัตรได้ 5.8 พันล้านยูโร ในวันนี้ ขณะที่มีการกำหนดเป้าหมายของการประมูลพันธบัตรไว้ที่ 5 พันล้านยูโร

สเปนตั้งเป้าที่จะขายพันธบัตรให้ได้ 7.1 หมื่นล้านยูโรในปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ 5.71 หมื่นล้านยูโร