< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
Mayun in Mayun - 交易者个人网站,

欧洲股市:下跌,因担心希腊违约和西班牙政治稳定性

路透伦敦5月25日 - 欧洲股市周一下跌,西班牙和希腊股市下挫,因投资者担心希腊债务问题和一西班牙地区选举结果反应选民不支持政府。