Znayka
0
All posts from Znayka
  Znayka in Znayka,

eurusd

bay EURUSD 1,321 - 1,355
sell EURUSD 1,355 - 1,294
bay EURUSD 1,294 - ?????  :)