Pimdao Wiriya
2
All posts from Pimdao Wiriya
Pimdao Wiriya in Pimdao Wiriya,

MasterCard เพิ่มปันผลถึง 83% และประกาศแตกหุ้นในอัตราส่วน 10 ต่อ 1 (1หุ้นเดิม เป็น 10 หุ้นใหม่)

 ภาพและข้อมูลจาก Bloomberg

MasterCard บริษัทเครือข่ายบัตรเครดิตที่ใหญ่เป็นอันดับสองประกาศว่าคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเพิ่มเงินปันผลถึง 83% และการแตกหุ้นในอัตราส่วน 10 ต่อ 1 (1หุ้นเดิม เป็น 10 หุ้นใหม่) ทางบริษัทได้เพิ่มเงินปันผลเป็น 1.10 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น และประกาศการซื้อหุ้นกลับคืนถึง 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับนักลงทุนที่ถือหุ้นของ MasterCard ในวันที่ 9 มกราคมจะได้รับจำนวนหุ้นเพิ่มในวันที่ 21 มกราคม 

CEO ของ MasterCard นาย Ajay Banga กล่าวว่าบริษัทสามาถเพิ่มเงินปันผลได้เนื่องจากการเติบโตในระยะยาวและผลประกอบการของบริษัท เนื่องจากมีลูกค้าหันมาใช้บัตรเครดิตแทนเงินสดมากขึ้น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัทเพิ่งจะประกาศเพิ่มเงินปันผลเป็น 2 เท่า เป็น 60 เซนต์ต่อหุ้น และอนุมัติการซื้อหุ้นคืน 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในวันอังคารนี้หุ้นของ MasterCard ปิดที่ราคา 763.61 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.63%