Soju Mochi
0
All posts from Soju Mochi
Soju Mochi in Soju Mochi,

สรุปภาวะ Precious Metals Futures By GT Wealth Management 10 ต.ค. 55 (ภาคบ่าย)

ราคาทองคำยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ใกล้ระดับ US$ 1,762 ราคาทองคำอ่อนตัวลงหลังจากไม่มีปัจจัยใหม่สนับสนุน และเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง โดยประธานอีซีบีและหน่วยงานควบคุมตลาดเยอรมนีต่างลงความเห็นว่า การจัดตั้งระบบจะต้องใช้เวลานานจนสิ้นปี 2013 ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบสกุลเงินโลกแข็งค่าขึ้นใกล้ระดับ 80.08 กดดันราคาทองคำ ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงใกล้ระดับ US$ 30.72 SPDR รายงานการถือครองทองคำ 1,340.52 ตัน คงที่

โกลด์ฟิวเจอร์วันนี้

สัญญาสิ้นสุดอายุเดือนตุลาคม 2555 (GFV12) ปิดที่ระดับ 25,830 บาท ปริมาณการซื้อขาย 3,386 สัญญา

สัญญาสิ้นสุดอายุเดือนธันวาคม 2555 (GFZ12) ปิดที่ระดับ 25,960 บาท ปริมาณการซื้อขาย 4,005 สัญญา

สัญญาสิ้นสุดอายุเดือนกุมภาพันธ์ 2555 (GFG13) ปิดที่ระดับ 26,080 บาท ปริมาณการซื้อขาย 973 สัญญา

สัญญาสิ้นสุดอายุเดือนตุลาคม 2555 ขนาด 10 บาท (GF10V12) ปิดที่ระดับ 25,840 บาท ปริมาณการซื้อขาย 6,601 สัญญา

สัญญาสิ้นสุดอายุเดือนธันวาคม 2555 ขนาด 10 บาท (GF10Z12) ปิดที่ระดับ 25,970 ปริมาณการซื้อขาย 3,006 สัญญา

สัญญาสิ้นสุดอายุเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ขนาด 10 บาท (GF10G13) ปิดที่ระดับ 26,080 ปริมาณการซื้อขาย 861 สัญญา

ซิลเวอร์ฟิวเจอร์วันนี้

สัญญาสิ้นสุดอายุเดือนตุลาคม 2555 (SVV12) ปิดที่ระดับ 1,038 ปริมาณการซื้อขาย 10 สัญญา

สัญญาสิ้นสุดอายุเดือนธันวาคม 2555 (SVZ12) ปิดที่ระดับ 1,041 ปริมาณการซื้อขาย 3 สัญญา

สัญญาสิ้นสุดอายุเดือนกุมภาพันธ์ 2555 (SVG13) ปิดที่ระดับ 1,053 ปริมาณการซื้อขาย 1 สัญญา

ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งตลาด 16,398 สัญญา

แนวโน้มทองคำ นายกมลธัญ พรไพศาลวิจิต ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด กล่าวว่า

ราคาทองคำเริ่มขาดปัจจัยสนับสนุนระยะสั้นเนื่องจากตอบรับต่อปัจจัยเชิงบวกอย่าง QE และความต้องการสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง ขณะที่การชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่เริ่มกินวงกว้างทำให้ประเด็นด้านเงินเฟ้อลดน้ำหนักลงไป อย่างไรก็ดีปัญหาหนี้ยุโรปเชื่อว่าจะกลับมามีบทบาทสูงอีกครั้งและทำให้ตลาดทางการเงินมีความผันผวน โดยเฉพาะสเปนและกรีซที่นักลงทุนจำนวนมากให้ความสำคัญ ค่าเงินบาทเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กระทบต่อราคาทองคำในประเทศ