Pimdao Wiriya
1
All posts from Pimdao Wiriya
Pimdao Wiriya in Pimdao Wiriya,

คิดว่ามี iPhone กี่เครื่องที่ China Mobile สามารถขายให้ Apple ได้

 ข้อมูลจาก CNN Money

นักวิเคราะห์จากสถาบันต่างๆ ประมาณการยอดขาย iPhone ที่เพิ่มขึ้นในประเทศจีนในช่วงปีข้างหน้าตั้งแต่ 5 ถึง 39 ล้านเครื่อง ในทางทฤษฎี ถือว่า Apple ได้ขยายไปยังตลาดโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดของโลกโดยมีผู้ที่มีศักยภาพในการเป็นลูกค้าถึง 760 ล้านคน อย่างไรก็ตามลูกค้าส่วนมากของ China Mobile มีสมาร์ทโฟนอยู่แล้ว และก็มีลูกค้าอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถจ่ายค่า iPhone ได้ เนื่องจากมีราคาสูง หรือไม่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้กับสถานีเครือข่ายความเร็วสูงของ China Mobile มากพอที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 


ซึ่งปัจจัยดังกล่าวทำให้นักวิเคราะห์มีตัวเลขที่หลากหลายจากที่เห็นในตาราง ก็ต้องมาดูตัวเลขอัพเดตในปี 2014 กันต่่อไป