< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
Mayun in Mayun - 交易者个人网站,

《中国新股申购资金情况一览表》--12月4日

申购日 简称  发行量(万股) 发行价(元)中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日 11/30 凯龙股份  2,087 28.68 0.218   2,471.6 3,690.5 12/3 12/1 三夫户外  1,700 9.42 0.148 971.4 1,463.3 12/4 12/1 中坚科技 2,200 12.11 0.162 1,478.9 2,132.7 12/4 12/1 润欣科技 3,000 6.87 0.147 1,261.7 1,832.6 12/4 12/1  博敏电子 4,185 8.06 0.234 1,297.4 2,078.1 12/4 12/1 读者传媒 6,000 9.77 0.255