Ryan Wang
0
All posts from Ryan Wang
Ryan Wang in Ryan Wang,

一个产生菱形形态的股票

    我最近一直在留意巴里克黄金公司估计走出了菱形,如周图所示。所以该股后市很有可能形成翻转走熊。