< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
Mayun in Mayun - 交易者个人网站,

美国个股:EBay拆分计划或为电商领域并购提供机遇

路透旧金山1月21日 - 电子商务公司EBay 拆分为三家公司的计划可能吸引潜在收购者纷至沓来,暗示拆分后或将出现并购竞争。