Mayun
0
All posts from Mayun
Mayun in Mayun - 交易者个人网站,

《中国公开市场回购未到期一览表》--2月2日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额:12,750亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2016/2/4 7 2.25% 800 2016/2/5 7 2.25% 200 2016/2/16