huayi chen
0
All posts from huayi chen
huayi chen in huayi chen,

黄金操作建议

 白天盘操作建议在1314-1325之间震荡,采取高抛低吸的策略。止损4-5美金