Pimdao Wiriya
1
All posts from Pimdao Wiriya
Pimdao Wiriya in Pimdao Wiriya,

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น 3%

 ภาพและข้อมูลจาก CNN Money

ในวันพฤหัสที่ผ่านมา ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบปี เนื่องจากนักลงทุนมีมุมมองในแง่ดีต่อระบบเศรษฐกิจ ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะเวลา 10 เพิ่มขึ้นเป็น 3% ระดับสูงสุดนับจากเดือนกันยายน ซึ่งขึ้นมาจากระดับต่ำที่ 1.63% ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งผลตอบแทนสูงขึ้นเมื่อราคาของพันธบัตรตก

การขายพันธบัตรสืบเนื่องมาจากงผู้เรียกร้องผลประโยชน์จากการว่างงานมีจำนวนลดลง ตลาดตราสารหนี้ได้รับภายใต้ความกดดัน ในขณะที่นักลงทุนคาดหวังว่าเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่จะเพิ่มขึ้นในปีหน้า ในปีนี้นักลงทุนตีจากตลาดตราสารหนี้ด้วยการขายกองทุนรวมและ ETF ที่ลงทุนในพันธบัตรสูงถึง 77 พันล้านดอลลาร์

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบเกือบทศวรรษที่นักลงทุนได้นำเงินออกกองทุนตราสารหนี้มากกว่าที่พวกเขาลงทุน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าตัวเลขก่อนหน้าจากปี 1994 เมื่อนักลงทุนถอนเงินออกเกือบ 63 พันล้านดอลลาร์