Ryan Wang
0
All posts from Ryan Wang
Ryan Wang in Ryan Wang,

UPS将走熊

我觉的,股市很快就开始走熊,当UPS股价走出下降趋势,并且KD走出超买去。而且价格已经测试了布林线上沿。