Pimdao Wiriya
1
All posts from Pimdao Wiriya
Pimdao Wiriya in Pimdao Wiriya,

Walgreen ผลประกอบการสวยหรู กำไรเพิ่มขึ้น 68%

  ภาพจาก distilnfo

ผลประกอบการปีงบการเงินไตรมาสแรกของวอลกรีน เชนร้านขายยาที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐ มีกำไร 695 ล้่านเหรียญสหรัฐ หรือ 72 เซนต์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 68% จาก 413 ล้่านเหรียญสหรัฐ หรือ 43 เซนต์ต่อหุ้นในปีที่ผ่านมา ซึ่งปีที่ผ่านมาบริษัทมีค่าเสียหาย 24 ล้่านเหรียญสหรัฐ จากการถูก Superstorm Sandy ทำให้ต้องปิดหลายร้อยร้านค้าชั่วคราว ส่วนรายได้ในปีนี้เพิ่มขึ้น 6% เป็น 18.33 พันล้่านเหรียญสหรัฐ สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้

ส่วนหนึ่งมาจากการลงทุนในบริษัทอื่น เมื่อปีที่แล้ววอลกรีนถือหุ้นร้อยละ 45 ใน Alliance Boots ซึ่งเป็นเชนร้านขายยาที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร และมีสิทธิ์เลือกที่จะซื้อส่วนที่เหลือของบริษัทในปี 2015 และเมื่อต้นปีนี้วอลกรีน

ก็ยังถือกิจการส่วนหนึ่งของ AmerisourceBergen และทำข้อตกลงอุปทานกับบริษัท สำหรับร้านขายยาของธุรกิจ การสั่งซื้อทางไปรษณีย์ และธุรกิจยาพิเศษ ซึ่งกิจการเหล่านี้ทำรายได้ให้บริษัทไปแล้ว 376 ล้่านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้วอลกรีนและเครือข่ายร้านขายยาอื่น ๆ ได้รับประโยชน์ในหลายไตรมาสที่ผ่านมาจากกระแสคลื่นของยาใหม่ๆ อีกด้วย

ข้อมูลจาก Walgreen