Ryan Wang
0
All posts from Ryan Wang
Ryan Wang in Ryan Wang,

美元兑瑞郎的交易机会

如图,有一条上涨趋势线给其予以支撑。日线形成吞噬形态,KD超卖区金叉。在震荡的行情里,这样是比较有利的交易机会。注意上方的压力