< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
Mayun in Mayun - 交易者个人网站,

欧洲金融:提高债市透明度的新规不会损及市场流动性--ESMA

路透斯德哥尔摩2月25日 - 欧洲证券和市场管理局主席(ESMA)麦尧尔(Steven Maijoor)周四称,提高债市透明度的新规若实施谨慎,未必会损及市场流动性。