Mayun
0
All posts from Mayun
Mayun in Mayun - 交易者个人网站,

《中国公开市场回购未到期一览表》--4月7日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额:2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2016/4/8 7 2.25% 1,400 2016/4/12 7 2.25% 600 2016/4/13