Soju Mochi
0
All posts from Soju Mochi
Soju Mochi in Soju Mochi,

บริษัทแม่ของ Chrysler ประกาศว่าการออกหุ้น IPO จะถูกเลื่อนไป

บริษัทเฟียท ของอิตาลี่ ที่เป็นเจ้าของ Chrysler Group ในอเมริกาได้ประกาศว่าจะเลื่อนการขายหุ้นให้กับประชาชนไปจนถึงไตรมาสที่ 1 ในปีหน้า ซึ่งเหตุผลคือ บริษัท underwriter ได้บอกว่าไม่สามารถทำตามแผนแรกที่จะออกหุ้นภายในปลายปีนี้ได้

การออกหุ้นในครั้งนี้ ตั้งใจไว้เป็นหุ้นของทรัสท์ฟันด์ที่ถูกควบคุมโดยกลุ่มยูเนี่ยน ที่ได้ก่อตั้งในปี 2007 เพื่อจ่ายค่าประกันสุขภาพให้กับพนักงานของ Chrysler ที่เกษียญแล้ว ทรัสท์ฟันด์นี้ควบคุม 41.5 เปอร์เซนต์ของหุ้นของ Chrysler

ทาง Chrysler ยังไม่ได้ประกาศราคาของหุ้นและจำนวนหุ้น บริษัทเฟียตได้ซื้อ Chrysler ในปี 2009 ตอนประกาศล้มละลาย และตอนนี้ได้เป็นเจ้าของ 58.5% ของบริษัท

CEO ของเฟียตได้แสดงความจำนองว่าอยากจะรวมสองบริษัทและเป็นเจ้าของ Chrysler 100% การออก IPO แสดงให้เห็นว่าเฟียตนั้นไม่สามารถตกลงกับทรัสท์เพื่อที่จะเข้าซื้อหุ้นโดยตรงได้