Zabiyaka
0
All posts from Zabiyaka
  Zabiyaka in Zabiyaka,

Время прошло

а бабла не прибавилось
Правда и не убавилось