haijun jiang
0
All posts from haijun jiang
haijun jiang in haijun jiang,

晚间黄金操作建议

晚盘建议:1209-10和1215-16分别做空,各止损4美金,看8-20美金!1192附近短多,1182和1175分别做多,止损各5美金,看8-20美金!