Mayun
0
All posts from Mayun
Mayun in Mayun - 交易者个人网站,

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月15日

路透香港1月15日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2015年以来已在香港交易所上市公司 一览表: 新股申购: 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ------------------------------------------------------------------------------------------- 12/31-1/7 科劲国际 1.75 2.4* 1.38* 1/16 建勤环球 2015年已上市新股: 上市日 公司