Chelovek_v_chernom
5
All posts from Chelovek_v_chernom
  Chelovek_v_chernom in Chelovek_v_chernom,

Сбер. Взгляд, потэнциал падения в перспективе выше потэнциала роста.