< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
Mayun in Mayun - 交易者个人网站,

欧洲政经:希腊债务谈判所剩时间不多--德国总理梅克尔

路透德国KRUEN 6月8日 - 德国总理梅克尔周一表示,希腊债务谈判所剩时间无几,如果希腊实施经济改革,则欧洲准备显示团结。